Kredyt płynnościowy z pomocą ARiMR

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych z linii UP

  • kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;
  • oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie większą niż 3 p. p.;
  • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
  • okres stosowania dopłat:

                     36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł,

                     48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł,

                     60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł;

  • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

                    100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,

                      200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,

                      400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

  • wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu;