Strona g?ówna Strona g?ówna Kontakt Oferta dla klientów indywidualnych Oferta dla przedsiębiorców Oferta dla sektora rolniczego Zastrzeganie kart
zamknij komunikat
W serwisie bsponiec.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Więcej szczegółów w naszej
"Polityce Cookies".
25 lipca 2021
BS Poniec - Bank online
BS Poniec - Bank online demo
Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
RODO - Ochrona Danych Ososbowych
BS Poniec - Usługi dodatkowe
BS Poniec - Do pobrania

bfgDepozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Poniecu są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie depozyty podlegają gwarancjom BFG:

Co do zasady wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w Banku do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

W przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

*W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Kto to jest deponent?

Deponent to osoba lub podmiot uprawniony do środków gwarantowanych.

W Banku deponentami są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1 ,
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Co jest gwarantowane?

W przypadku Banku system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.

Gwarancjami objęte są także:

 • inne należności deponenta wynikające z umów rachunku bankowego,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Bank bankowych rozliczeń pieniężnych.

Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do Banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.

Czy środki wpłacone jako wkłady i udziały są gwarantowane?

Nie, środki wpłacone do Banku tytułem udziałów, wpisowego lub wkładów członkowskich nie są objęte gwarancjami.

Czy gwarancjami objęte są środki na rachunkach prowadzonych w walucie innej niż złoty?

Ochroną gwarancyjną objęte są zgromadzone środki zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku, czy też do wszystkich rachunków deponenta zgromadzonych w Banku?

Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w Banku wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w Banku. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma należności deponenta od Banku (suma środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych należności objętych gwarancjami).

Czy gwarancjami BFG objęte są rachunki wspólne?

Rachunki wspólne również objęte są gwarancjami. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość gwarancji dla każdego ze współposiadaczy rachunku osobno.

Czy wspólność majątkowa małżonków ma wpływ na wysokość gwarancji?

Nie. Każdy z małżonków traktowany jest jako odrębny deponent bez względu na wzajemne stosunki majątkowe.


Czy osoba małoletnia jest deponentem?

Tak. Jeśli małoletni jest posiadaczem imiennego rachunku bankowego lub posiada inną objętą gwarancjami wierzytelność do Banku, jest deponentem w rozumieniu przepisów ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i ma prawo do kwoty gwarantowanej.

Czy wszystkie produkty lokacyjne dostępne w placówce Banku korzystają z gwarancji BFG w przypadku spełnienia warunku gwarancji?

Kupując w banku produkty lokacyjne, klienci coraz częściej spotykają się z dużą różnorodnością produktów. Nie zawsze łatwa jest odpowiedź na pytanie, czy dany produkt objęty jest gwarancjami BFG. W praktyce, żeby odpowiedzieć sobie na tak zadane pytanie należy rozpoznać dwie kwestie:

 • po pierwsze: z kim klient podpisuje umowę? Podpisanie umowy w placówce banku nie oznacza jeszcze, że bank jest stroną tej umowy. Często banki występują w roli pośrednika. W takim przypadku, klient nabywając produkt w banku podpisuje umowę z innym podmiotem finansowym, np. z towarzystwem ubezpieczeniowym. Bardzo ważnym jest rozpoznanie strony umowy. Jeżeli stroną umowy nie jest bank, wtedy produkt lokacyjny nie jest objęty gwarancjami BFG;
 • po drugie: czy zawierana przez klienta umowa jest umową rachunku bankowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapytać pracownika banku o rodzaj zawieranej umowy. W praktyce, jeżeli korzystamy ze standardowych lokat, depozytów terminowych, rachunków bieżących, nie należy się niepokoić, bowiem wszystkie te instrumenty objęte są gwarancjami BFG.

Co to jest dzień spełnienia warunku gwarancji?

Zobowiązanie BFG wobec deponenta z tytułu gwarantowania depozytów powstaje z dniem spełnienia warunku gwarancji, czyli – w przypadku banku krajowego – z dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub też z dniem wystąpienia przez BFG do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w związku z prowadzoną przymusową restrukturyzacją banku.

Jaki kurs jest stosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego 100 000 euro w złotych?

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się ogłaszany przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. z dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub też z dnia wystąpienia przez BFG do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w związku z prowadzoną przymusową restrukturyzacją banku).

Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku?

W przypadku, gdy:

 • według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań lub
 • z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych wobec deponentów

Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie

 • podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, lub
 • występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

W tym ostatnim przypadku następuje spełnienie warunku gwarancji i wypłata środków gwarantowanych.

W jaki sposób deponenci są powiadamiani o rozpoczęciu wypłaty środków gwarantowanych?

Sposób i termin wypłat środków gwarantowanych zostaje podany do publicznej wiadomości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny m.in. w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Funduszu.

W jaki sposób deponent może odebrać należne środki gwarantowane?

Należność można odebrać w gotówce lub zlecając przelew na wskazany rachunek w wyznaczonych przez Fundusz miejscu i terminach. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Biurze Funduszu – po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych – w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Czy możliwe jest otrzymanie środków gwarantowanych po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat?

Tak. Po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat z wnioskiem o wypłatę środków gwarantowanych można wystąpić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji).

Jak wygląda procedura wypłaty świadczeń gwarancyjnych przez BFG?

Procedura wypłaty środków gwarantowanych wygląda następująco:

 • zarząd komisaryczny banku sporządza listę deponentów i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji przekazuje ją Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 • Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przygotowania listy deponentów przez zarząd komisaryczny banku;
 • wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Funduszu odpowiednio zarząd lub zarządca komisaryczny, lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Funduszu;
 • zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym Zarząd Funduszu zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, Zarząd Funduszu przekazuje listę wypłat, zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat;
 • Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę, w której określa w szczególności informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, sposób dokonywania wypłat oraz kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych. Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym;
 • Fundusz przekazuje odpowiednio zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym zawarto umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych kwoty na wypłaty dla deponentów banku, co do którego/której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

Zarząd, zarządca komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze stosowną umowę rozpocznie dokonywanie wypłat środków gwarantowanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Co się dzieje ze środkami pieniężnymi, których wielkość przekracza limit gwarancji Funduszu? Czy można je odzyskać?

Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu, stanowią wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach Prawa upadłościowego. Wówczas środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat przez zarząd komisaryczny banku lub podmiot, który ich dokonywał na podstawie umowy z Funduszem, środki gwarantowane można odebrać w siedzibie Funduszu w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (w niektórych przypadkach czynności tej można dokonać składając do Funduszu stosowne dokumenty drogą korespondencyjną). Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

 

© Copyright, 2011, BS Poniec, wszelkie prawa zastrzeżone.